De Sint-Willibrordusschool is de enige school in het pittoreske dorpje Vilsteren, gelegen op Landgoed Vilsteren. Vilsteren hoort bij de gemeente Ommen. De school ligt aan de weg van Dalfsen naar Ommen tussen boerderijen en bossen niet ver van riviertje de Vecht. Kortom, de school ligt in een prachtige omgeving.

Het schoolgebouw is gebouwd in 1923. Het schoolgebouw heeft 4 lokalen, drie op de begane grond en één op de bovenverdieping. De ruimte boven wordt tevens gebruikt voor de BSO. In alle lokalen staan moderne computers en digiborden, die aangesloten zijn op het netwerk. Daarnaast wordt er in alle groepen gewerkt met Chromebooks.
Rondom het gebouw liggen ruime speelplaatsen, voorzien van klim- en speeltoestellen en een zandbak. Achter het gebouw ligt een groot grasveld, dat in de zomer gebruikt wordt voor de buitengymlessen en waar dagelijks naar hartelust wordt gevoetbald. Het geheel wordt gecompleteerd met een ruime fietsenstalling en een berging voor buitenspelmateriaal. Naast de school is in het schooljaar 2015-2016 een Pannaveld aangelegd.

Missie en visie van onze school
De beschreven missie en visie komen tot uiting in een onderwijsconcept waarbij betekenisvol onderwijs een grote plaats inneemt. Er wordt zoveel mogelijk thematisch en vakoverstijgend lesgegeven, gericht op de ontwikkelingsopgave en de interesse van ieder kind. Op die wijze raken de kinderen intrinsiek gemotiveerd, en dat staat garant voor kinderen die gepassioneerd en vol zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen tegemoet treden.
 
Onze slogan is: St. Willibrordusschool 'Natuurlijk gewoon bijzonder'.
 
Missie:
We hebben ons geplaatst voor de uitdagende opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. We willen onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige individuen, die in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen, die van invloed zijn op hun leven en dat van anderen. De bron waardoor we geïnspireerd worden zijn de uitgangspunten van het Katholieke geloof. In vijf kernwaarden verwoorden we onze visie die de basis vormen van de manier van werken op de Sint-Willibrordusschool.
 
Visie:
Om het doel zoals verwoord in onze missie te behalen stellen we 5 kernwaarden centraal in onze visie. Alle organisatorische en beleidsmatige beslissingen zijn op deze kernwaarden gestoeld. De kernwaarden zijn:  
Betrokkenheid
Betrokkenheid komt onder andere tot uiting doordat een ieder gezien wordt. Er is tijd, ruimte en belangstelling voor elk individu. Leerkrachten zijn gemakkelijk benaderbaar en zoeken verbinding met kinderen en ouders. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten zetten zich in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. De inzet van alle betrokken partijen zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin.
 
Passie
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn trots op de school waar ze deel van uitmaken. De leerkrachten hebben een eigen inbreng in de manier van lesgeven, durven nieuwe wegen in te slaan, tonen inzet en plezier bij hun werk en doen net wat meer.
 
Vertrouwen
We hebben hoge verwachtingen van de kinderen. Daardoor krijgen leerlingen, binnen duidelijke kaders, ruimte om hun eigen manier van leren te kiezen. Ook hebben we hoge verwachtingen van ouders. Zij worden gezien als educatief partner. Ouders zijn expert t.a.v. hun eigen kind en van die kennis willen we graag gebruik maken.
Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Kinderen en ouders vertrouwen op de positieve intentie van de school en gaan uit van hoge kwaliteit van onderwijs.

Ambitie
Wie ambitieus is, denkt in kansen en mogelijkheden. We zijn altijd op zoek naar een manier waarop we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van kinderen om zo het doel, als omschreven in de missie, te behalen. We houden de onderwijsontwikkelingen nauwgezet in de gaten en beoordelen welke ontwikkelingen een meerwaarde kunnen zijn voor onze onderwijs context. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de manier waarop het onderwijs vormgegeven wordt. De digitalisering is hier een concreet voorbeeld van. We zetten multimediale middelen verantwoord in, in dienst van het onderwijsleerproces.
 
Empathie
Om aan te sluiten bij de leerstijl en interesse van elk kind is het essentieel je in te kunnen leven in de belevingswereld van het kind. We doen dit door te luisteren in plaats van te vertellen en te vragen in plaats van te antwoorden. Zo brengen we in beeld wat elk kind nodig heeft en passen we onze pedagogiek en/of didactiek aan op deze behoefte.