Catent

Is een summiere versie van de verschillende organisatie-onderdelen; Catent en de Sint Willibrordusschool. In het linkermenu is per onderdeel van onze school een toelichting gegeven.

Raad van Toezicht (RVT)

Deze raad is het hoogste orgaan van de Stichting en is belast met het toezicht op, de advisering aan en de sturing van het College van Bestuur (CvB). De RvT stelt het statisch en financieel beleid vast en statuten en reglementen. Als laatste is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van het CvB. Het merendeel van de bevoegdheden van de RvT is gemandateerd aan het CvB. Dit mandaat is vastgelegd in het document Bestuursmandaat. De RvT is echter de bestuurlijke verantwoordelijkheid als macht gezag.

College van Bestuur (CVB)

Het is verantwoording schuldig aan de RvT. Het CvB is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting en belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op Stichtingsniveau. Het CvB laat zich door zowel als een staf en externe partijen. Het is
verantwoordelijk voor de totale organisatie van de stichting. Het College van Bestuur kent één wijze staffunctie.

Sint Willibordusschool

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en verricht uit het onderwijs. Zij is dus belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Zij is daarmee de eerst aangewezen partnerspartner van zowel het team, de medezeggenschapsraad (MR), de schooladviescommissie (SAC) als de ouderraad. De directeur van onze school is verantwoording schuldig aan het CvB.
De directeur laat zich 'verplichten' door de SAC ten aanzien van onderwijs, opvoeding en levensbeschouwelijke identiteit en ook van alle andere aangelegenheden van school betreffende. Deze geleding heeft dus een belangrijke adviserende taak.De medezeggenschapsraad oefent de wettelijke instemmings- en adviesrechten uit het
reglement schoolmedezeggenschapsreglement. Bovenschoolse medezeggenschapsaangelegenheden komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap is geregeld geregeld in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen in het Onderwijs (WMS)
1. Elke afzonderlijke school heeft een medezeggenschapsraad (MR).
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit afgevaardigden van elke afzonderlijke MR.
 

De schooladviescommissie (SAC)

De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer 6 keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.
Leden van de SAC zijn:
Leonie Kamphuis, Margreet Herbrink, Bertine Grootemarsink, Daniëlle Koggel
 

Medezeggenschapsraad (MR)

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
Leden van de MR zijn:
Linda Hulsman: ouder, voorzitter, Aafelien Hendriks, ouder, secretaris, Marianne Plompen, team, lid, Marinda Wermink, team, lid
 

Ouderraad

Onze school kent een oudervereniging waarvan alle ouders lid zijn. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit vijf leden, die door de ouders (leden van de oudervereniging) worden gekozen, de ouderraad.
Er wordt ongeveer één keer per zes weken vergaderd. Daarbij is ook altijd een teamlid aanwezig. zodat ouderraad en team elkaar goed op de hoogte houden en tijdig met elkaar kunnen afstemmen.
De ouderraad is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO). Hierdoor blijft zij ook landelijk gezien op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op onderwijsgebied.
 
Activiteiten van de ouderraad
Het doel van de ouderraad is: het zorg dragen voor een goed contact tussen ouders en leerkrachten, tussen ouders onderling en zorg dragen voor de behartiging van de belangen van het kind op school. De ouderraad probeert altijd zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de evenementen die op school plaatsvinden. Activiteiten van de ouderraad zijn o.a.:

-   het schrijven van een jaarverslag
-   verstrekken van informatie over belangrijke zaken met betrekking tot de relatie ouders - school.