MR - SAC - OR‎ > ‎

De organisatiestructuur


Onze school maakt onderdeel uit van Catent. Catent is opgericht onder de naam Stichting Katholiek Onderwijs IJssel-Vechtstreek. In 2008 is besloten om de naam te veranderen in Catent. Catent stuurt ruim dertig basisscholen - waaronder dus ook de St. Willibrordusschool in Vilsteren - verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het overgrote deel van de scholen heeft een katholieke oorsprong. Catent omvat ook een oecumenische school (De Kubus) en enkele scholen voor speciaal basisonderwijs (De Schalm en De Vonder). 

Ongeveer 500 medewerkers verzorgen gezamenlijk het onderwijs aan ruim 5000 leerlingen. 
Catent streeft naar groei van de mens in al zijn facetten: van zijn kennis, het vermogen om die kennis toe te passen en zijn persoonlijkheid. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers.
Onze gedrevenheid daarbij is groot, net zoals we een grote inzet vragen van alle betrokkenen: de onderwijskrachten, het ondersteunend personeel, de leerlingen, hun verzorgers en de totale omgeving. Passie is daarbij het sleutelwoord, wij hebben passie voor groei.

Catent staat voor:"Ontwikkelen met passie"


Aan de rechterkant ziet u een plattegrond van scholen die zijn aangesloten bij de stichting Catent. 
Catent


Hieronder is een summiere toelichting gegeven op de verschillende organisatie-onderdelen waarbij een tweedeling is aangebracht; Catent en de Sint Willibrordusschool. In het linkermenu is per onderdeel van onze school een toelichting gegeven.


Raad van Toezicht (RVT)
Deze raad is het hoogste orgaan van de Stichting en is belast met het toezicht op, de advisering aan en de sturing van het College van Bestuur (CvB). De RvT stelt het (meerjaren-) strategisch en financieel beleid vast en de statuten en reglementen. Als laatste is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van het CvB. Het merendeel van de bevoegdheden van de RvT is gemandateerd aan het CvB. Dit mandaat is vastgelegd in het document Bestuursmandaat. De RvT behoudt echter de bestuurlijke verantwoordelijkheid als bevoegd gezag.


College van Bestuur (CVB)

Het CvB bestaat uit drie professionele bestuurders (waarvan één belast is met de eindverantwoordelijkheid over het functioneren van het CvB) en is verantwoording schuldig aan de RvT. Het CvB is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op Stichtingsniveau. Het CvB laat zich bijstaan door zowel het directieberaad als een staf en externe partijen. Het is
verantwoordelijk voor de totale organisatie van de stichting. Het College van Bestuur kent één ondersteunende staffunctie.


Staf

De staf ondersteunt het College van Bestuur. 


Sint Willibordusschool


Directeur

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en verricht uit het onderwijs rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden verband houdend met het leiding geven aan de school en zij geeft onderwijs. Zij is dus belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Zij is daarmee de eerst aangewezen gesprekspartner van zowel het team, de medezeggenschapsraad (MR), de schooladviescommissie (SAC) als de ouderraad. De directeur van onze school is verantwoording schuldig aan het CvB.
De directeur laat zich “verplicht” adviseren door de SAC ten aanzien van onderwijs, opvoeding en levensbeschouwelijke identiteit en ook inzake alle andere aangelegenheden de school betreffende. Deze geleding heeft dus een belangrijke adviserende taak.De medezeggenschapsraad oefent de wettelijke instemmings- en adviesrechten uit op grond van het
vastgesteld schoolmedezeggenschapsreglement. Bovenschoolse medezeggenschapsaangelegenheden komen aan de orde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin iedere medezeggenschapsraad vertegenwoordigd is.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap op Scholen in het Onderwijs (WMS) en krijgt binnen de stichting op twee niveaus vorm:
1. Iedere afzonderlijke school heeft een medezeggenschapsraad (MR).
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit afgevaardigden van elke afzonderlijke MR.
Klik hier voor meer informatie.

Schooladviescommissie (SAC)

Iedere school werkt op lokaal niveau verder samen met ouders. Daartoe is o.a. aan iedere school een schooladviescommissie verbonden. De SAC geeft de directeur van de school gevraagd en ongevraagd advies over beleidsmatige aangelegenheden van de school.
Klik hier voor meer informatie.

Ouderraad (OR)
Iedere school heeft een afvaardiging van de ouders. Deze vormen gezamenlijk de Ouderraad en vertegenwoordigen daarmee alle ouders.
Klik hier voor meer informatie.